Personuppgiftspolicy

IDG Communications, Inc.  

Välkommen!

Vi uppskattar att du besöker en av IDG Communications Inc:s (hädanefter IDGC) webbplatser. Din personliga integritet och den information du delar med oss är viktig för oss. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig. IDGC är angeläget om att skydda personuppgifter och tillämpar etablerad praxis i enlighet med gällande lag och bestämmelser om skydd av personuppgifter, bland annat EU:s dataskyddsförordning (General data protection regulation, hädanefter GDPR).

Användning av denna webbplats

I denna personuppgiftspolicy redogör vi för vilken information vi samlar in från dig och hur den eventuellt lagras och behandlas i USA och i hela IDG Communications förlagsnätverk, som beskrivs här nedanför.

Denna webbplats och event och publikationer från IDGC tillhandahåller produkter, innehåll och tjänster för både yrkesfolk och konsumenter, och är inte avsedda för personer som är under 13 år. Vi samlar inte med avsikt in och behandlar personuppgifter från personer som är under 13 år.

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) ber vi dig att uppmärksamma att några av punkterna i denna personuppgiftspolicy gäller särskilt för dig.

Detta dokument beskriver

  • Vilken information vi samlar in och hur vi samlar in den
  • Hur vi skyddar dina personuppgifter
  • Vad vi gör med personuppgifterna vi samlar in
  • Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter
  • När och hur vi delar dina personuppgifter med andra
  • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  • Dina rättigheter och valmöjligheter
  • Kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss

Vilken information vi samlar in

De personuppgifter som IDGC samlar in om dig är begränsade till sådant som brukar stå på visitkort. Alltså förnamn, efternamn, titel, arbetsuppgift, arbetsgivare / företag, adress till arbetet, e-post till arbetet, telefon till arbetet. I vissa fall kan vi dessutom be dig om ytterligare information relaterad till arbetet, som företagsstorlek och bransch.

För att fördjupa och/eller uppdatera den information som du lämnar till oss kan vi komplettera den med arbetsrelaterad information eller personuppgifter som vi inhämtar från tredjepartskällor. De personuppgifter som detta dokument handlar om är den personliga och arbetsrelaterade information som du ger oss, men även information som vi har erhållit från tredjepartskällor, i regel sammanslagna till en enda registerpost.

Denna webbplats samlar också in och lagrar viss information automatiskt med användning av kakor (cookies) och liknande tekniker, till exempel IP-adresser, region eller område där en dator har anslutits till internet, typ av webbläsare, operativsystem, sidvisningshistorik och annan information om användning. För mer information, se vår kakpolicy.

Kom ihåg att en kaka, i den utsträckning som den unikt kan identifiera en dator, mobil utrustning eller surfplatta (sammanfattningsvis: anordning), eller den person som använder anordningen, räknas som personuppgift om du är EU-invånare. Därför ska denna personuppgiftspolicy vara tillämplig på sådana personuppgifter som insamlas av IDGC.

Hur vi samlar in personuppgifterna

Vi kan samla in dina personuppgifter när du registrerar dig för att erhålla någon av de produkter, innehåll eller tjänster som tillhandahålls av IDGC eller dess tredjepartssponsorer (hädanefter ”sponsorer”), såsom publikationer, prenumerationer, tävlingar, nyhetsbrev, medlemskap, premiuminnehåll, webbsändningar, video, whitepapers, onlineseminarier, konferenser och event.

Vad händer om du inte uppger några personuppgifter?

För att kunna leverera de produkter, tjänster eller det innehåll som du efterfrågar behöver vi vissa personuppgifter. Så om du inte uppger dessa personuppgifter kan vi inte leverera produkterna, innehållet eller tjänsterna.

IDG Communications Publishing Network

Denna webbplats är en av många som IDGC och dess grupp av företag driver. De kallas här sammantaget för IDG Communications Publishing Network. Där det är tillåtet i lag kan vi dela de personuppgifter som vi har inhämtat om dig med andra företag inom IDG Communications Publishing Network för att kunna förse dig med information om produkter, innehåll och tjänster som kan intressera dig, och dessutom för intern användning för analys och affärsutveckling. Klicka här om du vill se en lista över de publikationer, tryckta och på nätet, som ingår i IDG Communications Publishing Network.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

IT-säkerhet för dina personuppgifter

IDGC:s säkerhetsåtgärder omfattar bland annat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med syftet att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, otillåten användning och åtkomst samt oavsiktlig spridning, ändring och radering och vi ställer krav på alla tredjepartsorganisationer som vi kontrakterar för att stödja IDGC:s affärsverksamhet att också tillämpa rimliga säkerhetsåtgärder. (Se ”När och hur vi delar dina personuppgifter med andra” här nedanför.)

Vi uppdaterar och testar säkerheten löpande och begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de som måste ha tillgång till dem för att kunna leverera IDGC:s produkter, innehåll eller tjänster till dig.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kan lagra dina personuppgifter med användning av IDGC:s egna, säkra servrar i våra egna lokaler eller i annan internt inhyst teknik. Dina personuppgifter kan också lagras, genom molntjänster eller annan teknik, av tredje part som IDGC har kontrakterat för att stödja IDGC:s affärsverksamhet (se ”När och hur vi delar dina personuppgifter med andra” här nedanför.)

Sådana tredjepartsorganisationer behandlar inte dina personuppgifter och har inte tillgång tlll dem utom för molnlagring och åtkomst av IDGC, och IDGC kräver att sådana tredjepartsorganisationer tillämpar minst samma nivå av IT-säkerhet som vi själva använder för att skydda dina personuppgifter. (Se ”IT-säkerhet för dina personuppgifter” här ovanför.)

Vad vi gör med personuppgifterna som vi samlar in

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för att kommunicera med dig, leverera det du har efterfrågat, förbättra våra tjänster och för att tillhandahålla annan information och andra erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

För att kommunicera med dig

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka viktiga meddelanden till dig, gällande sådant som din registrering, transaktioner och förändringar i IDGC:s avtal, villkor, policy och / eller andra interna förhållanden.

För att leverera det du har beställt

Vi kan använda dina personuppgifter för att leverera produkter, innehåll eller tjänster som du har beställt. Om du deltar i ett lotteri, en tävling eller annan marknadsföringsåtgärd anordnad av IDGC kan vi använda dina personuppgifter för att administrera den marknadsföringsåtgärden.

För att förbättra våra tjänster

Vi kan använda dina personuppgifter för syften som revision, dataanalys och undersökningar för att förbättra IDGC:s produkter, innehåll och tjänster.

För att tillhandahålla erbjudanden som kan vara av intresse för dig

Vi kan kontakta dig för att erbjuda ytterligare produkter, innehåll eller tjänster som är från IDGC eller tredje part och som kan vara av intresse för dig.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter

GDPR ställer krav på de som samlar in personuppgifter, som IDGC, att de har laglig grund för insamling av personuppgifter om EU-invånare. Detta avsnitt är därför tillämpligt på alla sådana personuppgifter som insamlats av IDGC.

IDGC använder de personuppgifter som du ger oss för att förse dig med sådana produkter, innehåll och tjänster av hög kvalitet som du har efterfrågat, för att skicka viktiga meddelanden och för interna ändamål som revision, dataanalys och undersökningar med syftet att förse dig med den information som du behöver för att fatta välgrundade beslut om inköp av informationsteknik.  

Vi kan också använda dina personuppgifter för att erbjuda dig produkter, innehåll och tjänster som kan vara av intresse för dig, grundat på de intressen och preferenser som du har angett för oss, och vi kan dela dina personuppgifter med tredjepartssponsorer av innehåll, event och andra tjänster eller erbjudanden.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är som regel ditt samtycke. I vissa fall kan vi behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtal med dig, och i andra fall när IDGC har ett legitimt intresse av att göra det och IDGC inte kränker några av dina friheter och rättigheter.

När IDGC behandlar dina personuppgifter för IDGC:s egna legitima ändamål kommer IDGC att beakta och avväga varje tänkbar konsekvens för dig och dina rättigheter i enlighet med GDPR och annan tillämplig lagstiftning. Våra legitima affärsintressen tar inte överhanden över dina intressen. IDGC kommer inte att använda dina personuppgifter i sammanhang där dina fri- och rättigheter är viktigare än våra legitima intressen, såvida vi inte har ditt samtycke eller i lag är ålagda att göra det eller har rätt att göra det.

När och hur vi delar dina personuppgifter med andra

IDGC kan dela dina personuppgifter för att leverera innehåll och tjänster från våra webbplatser, anknutna företag och tredjepartstjänster som kan intressera dig, däribland sponsrat innehåll och sponsrade event, för affärsverksamhet och för att kunna tillämpa gällande lagliga procedurer.

Om du är EU-invånare kommer IDGC att dela dina personuppgifter med tredjepartsorganisationer utanför IDG Communications Publishing Network enbart med ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig.

För innehåller och tjänster som kan intressera dig eller som du har efterfrågat

Som vi nämner här ovanför kan dina personuppgifter delas inom IDG Communications Publishing Network för att vi ska kunna förse dig med information om produkter, innehåll och tjänster som kan intressera dig samt för sådana ändamål som intern analys och affärsutveckling (se “IDG Communications Publishing Network” här ovanför). Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje part för att leverera innehåll som sponsras av tredje part eller andra tjänster som du har efterfrågat (se ”Innehåll och event sponsrade av tredje part” här nedanför).

För affärsverksamhet

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredjepartsorganisationer som vi har kontrakterat för att understödja IDGC:s affärsverksamhet, till exempel genom leverans, expediering, betalningstjänster, e-postutskick, hantering av otillåtna e-postadresser och databehandling.

För innehåll och event som sponsras av tredje part

IDGC samarbetar med tredjepartssponsorer för att kunna erbjuda våra användare ett omfattande bibliotek av innehåll, såsom whitepapers och event för branschfolk (på plats eller online) liksom andra tjänster och erbjudanden. I utbyte mot att vi ger dig sådana erbjudanden ber vi dig att uppge personuppgifter vid registreringen.

Vi kan använda dina personuppgifter för att sända det erbjudande som du har efterfrågat till dig. Dessutom kan vi dela dina personuppgifter med sponsorn eller sponsorerna av erbjudandet för att kommunicera med dig angående erbjudandet samt om ytterligare produkter, innehåll eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

Vänligen notera att så snart som vi har delat dina personuppgifter med sponsorn kommer sponsorns personuppgiftspolicy, inklusive information om hur du gör för att bli struken i framtiden, att gälla för dina personuppgifter.

I enlighet med gällande lag

Vi kan dela dina personliga data om det är tillåtet enligt lag eller för att efterleva ett gällande lagligt förfarande.

Vid nytt ägande

Om ägandet av hela IDGC eller delar av det, dess produkter eller tjänster säljs eller överlåts kommer dina personuppgifter att överlåtas till den nya ägaren.

Internationell dataöverföring

Detta avsnitt gäller för alla personuppgifter som IDGC samlar in från invånare i EU.

Om IDGC delar dina personuppgifter med IDG Communications Publishing Network eller med någon annan tredje part i enlighet med vad som angetts in denna personuppgiftspolicy, och om dina personuppgifter kommer att överföras till en stat som inte är medlem av EU eller EEA, eller som anses ha tillräckligt skydd av personuppgifter av Europakommissionen, kommer IDGC (i egenskap av personuppgiftsansvarig / personuppgiftsöverförare) att fullfölja en sådan överföring (till ett personuppgiftsbiträde / personuppgiftsmottagare) enbart om det finns lämpliga garantier, såsom bindande företagspolicy, standardiserade kontraktsklausuler, godkända uppförandekoder eller en godkänd certifieringsmekanism. För mer information, kontakta IDGC:s dataskyddsombud (kontaktuppgifter finns här nedanför).

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som din affärsmässiga relation med oss varar, och vi har kvar din information endast så länge den behövs för det ändamål som den insamlades för, såvida vi inte har fått ditt medgivande att använda den för något annat, eller liknande ändamål.

Dina rättigheter och valmöjligheter

Om du meddelar oss att du vill att dina personuppgifter raderas (om du är EU-invåndare), eller att du önskar att vi inte längre kommunicerar med dig i marknadsföringssyfte, eller om du på annat sätt vill inskränka IDGC:s behandling av dina personuppgifter, kan vi behålla viss grundläggande information för att undvika att skicka dig oönskat material i framtiden och för att spara dokumentation av din begäran och vårt svar.

Bekräftelse av personuppgifter

För att få bekräftelse på att IDG Sverige behandlar dina personuppgifter, eller för att få granska, ändra eller uppdatera dina personuppgifter, eller för att få en kopia att använda själv, skicka e-post till: personuppgifter@idg.se

Radering av dina personuppgifter

Om du önskar att dina personuppgifter ska raderas, skicka e-post till: personuppgifter@idg.se.

För att tacka nej till meddelanden som gäller marknadsföring

Om du önskar att IDG Sverige ska upphöra att sända meddelanden till dig i marknadsföringssyfte kan du enkelt anmäla din epostadress för att det ska upphöra.

För att begränsa vår behandling av dina personuppgifter

Om du på något annat sätt önskar begränsa IDG Sveriges behandling av dina personuppgifter, skriv tlll: personuppgifter@idg.se.

Kan vi hjälpa dig?

Frågor, synpunkter eller klagomål:

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller IDGC:s hantering av personuppgifter eller denna personuppgiftspolicy ber vi dig att ta kontakt med vårt dataskyddsombud.  

Om du anser att du har lidit skada eller haft olägenhet på grund av att IDGC har kränkt dina rättigheter så som de specificeras i denna personuppgiftspolicy, och om IDGC inte har behandlat ditt klagomål på rimligt sätt kan varje invånare i EU dessutom lämna in klagomål till vederbörande dataskyddsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

IDGC:s dataskyddsombud nås på denna adress:

Mr. John McGill
c/o IDG Direct
Milennium House
Great Strand Street
Dublin 1
Ireland

GDPR@idgcommunications.com

Återkoppling

Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi välkomnar dina idéer, åsikter och kommentarer när det gäller IDGC:s tjänster. Skicka e-post till: gdpr@idg.se

Senast uppdaterad: [ 2019-09-09]